ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále
jen „GDPR“)


I. Správcem osobních údajů je společnost GREENWICH MERIDIAN s.r.o., Slévačská 752/36, Praha 9, IČ: 02853281, DIČ: CZ02853281 zapsána od 2.4.2014 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224540, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.


II. Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je
příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného
právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v
souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.


III. Zdroje osobních údajů
• přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat,
webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
• distributor
• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský
rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)


IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci
subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje
umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo
telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
• popisné údaje (např. bankovní spojení)
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného
souhlasu ze strany subjektu (zpracování fotografií)


V. Kategorie subjektů údajů
• zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)
• zaměstnanec správce
• dopravce
• dodavatel služby
• jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
• uchazeč o zaměstnání


VI. Kategorie příjemců osobních údajů
• velkoobchodníci
• finanční ústavy
• veřejné ústavy
• zpracovatel
• státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními
předpisy
• další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)


VII. Účel zpracování osobních údajů
• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
• jednání o smluvním vztahu
• plnění smlouvy
• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání
pohledávek správce)
• archivnictví vedené na základě zákona
• výběrová řízení na volná pracovní místa
• plnění zákonných povinností ze strany správce
• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce.

Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými
pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází
prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v
listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování
osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany
osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo
subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních
předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


IX. Doba zpracování osobních údajů V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných
smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech
jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového
vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Maximální lhůta pro uvedené případy je
stanovena na 10 let.


X. Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených
případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat
tyto údaje:
• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů,
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby,
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a
svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.


XI. Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o
právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
• účelu zpracování,
• kategorii dotčených osobních údajů,
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny,
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k
automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• Požádat správce o vysvětlení.
• Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání
osobních údajů.
• Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce
odstraní neprodleně závadný stav.
• Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů
právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
• Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým
podnětem na dozorový úřad přímo.
• Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.