Obchodní podmínky

UPOZORNĚNÍ:
PRODEJNA JE URČENA VÝHRADNĚ PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ MAJÍ ČÍSLO DIČ PLATNÉ PRO PŘESHRANIČNÍ TRANSAKCE V RÁMCI ZEMÍ EU A MAJÍ OPRÁVNĚNÍ K NÁKUPU ZBOŽÍ A SLUŽEB S DPH 0 %. NÁKUP PRO SOUKROMÉ ZÁKAZNÍKY JE V ROZPORU S PODMÍNKAMI TOHOTO OBCHODU A S EVROPSKÝMI DAŇOVÝMI ZÁKONY. BEZ PŘEZKOUMÁNÍ OSOBNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI KUPUJÍCÍHO JSOU VŠICHNI KUPUJÍCÍ POVAŽOVÁNI ZA PODNIKATELE S PRÁVY A POVINNOSTMI VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO PRÁVNÍHO TITULU.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

APPLIAS EU sp. z o.o.

1.1. DEFINICE

1.1 Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají následující výrazy následující význam:

a) Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 – Občanský zákoník (konsolidované znění, Úřední věstník z roku 2020 s. 1145 v platném znění);

b) Spotřebitel – fyzická osoba provozující s podnikatelem právní činnost, která přímo nesouvisí s podnikatelskou nebo profesní činností podnikatele (§ 221 občanského zákoníku);

c) Kupující – Podnikatel, který je kupujícím Zboží, jakož i jakákoli jiná fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou a nevykonává podnikatelskou činnost a která není Spotřebitelem;

d) VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, které tvoří standardní formu smlouvy ve smyslu čl. 384 občanského zákoníku;

e) Podnikatel – podnikatel ve smyslu čl. 4 s 1 a 2 zákona ze dne 6. března 2018 – Zákon pro podnikatele (konsolidované znění, Úřední věstník 2019 s. 1292 v platném znění),

f) Fyzická osoba – podnikatel, který je fyzickou osobou, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud ze smlouvy vyplývá, že pro ni není profesní povahy, vyplývající zejména z předmětů podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení týkajících se Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti;

g) Prodávající – společnost pod obchodním jménem APPLIAS EU sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě na adrese ul. Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Varšava, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku, vedeném Okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 12. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000835969, přidělené daňové identifikační číslo NIP: 7010977616 (DIČ: PL7010977616) a statistické číslo REGON: 385867373;

h) Strany – Prodávající a Kupující;

i) Zboží – produkty zahrnuté v obchodní nabídce Prodávajícího;

j) Smlouva – smlouva o dodání uzavřená Smluvními stranami, jejímž předmětem je dodání Zboží.

1.2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 VOP se použijí pouze na vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který nemá status Spotřebitele. Prodávající neprovádí prodej Zboží ve prospěch Spotřebitelů.

2.2 Kupující, který u Prodávajícího objedná Zboží, přijímá tyto VOP a souhlasí s jejich začleněním do Smlouvy jako její nedílné součásti. Smluvní vyloučení některého z ustanovení VOP nemá za následek vyloučení zbývajících ustanovení VOP. Jakékoli ustanovení odchylující se od VOP navržené Kupujícím na individuálním základě je pro Prodávajícího závazné pouze v případě, že Prodávající v dopise nebo e-mailu jasně uvede, že souhlasí se začleněním těchto ustanovení do Smlouvy.

2.3 V případě rozporu nebo rozporů mezi standardní formou smlouvy používané Kupujícím a VOP platí ustanovení VOP. Provedení dodávky Prodávajícím se nepovažuje za přijetí standardní formy smlouvy používané Kupujícím.

2.4 VOP jsou zveřejněny a jsou k dispozici na webových stránkách applias.com.

2.5 Veškeré informace, dokumenty, jakož i komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím budou v angličtině.

1.3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Jakékoli reklamy, letáky, ceníky, katalogy a jakékoli jiné materiály podobného druhu určené široké veřejnosti a určenému Kupujícímu nepředstavují nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku, ale mají být pozvánkou k diskuzi, pokud jejich obsah výslovně nestanoví jinak.

3.2 Fotografie a popisy Zboží umístěné na webových stránkách applias.com a obsažené v materiálech uvedených v bodě 3.1 jsou pouze informativního charakteru a mohou být v době zadání objednávky neaktuální. Přesné informace o dostupnosti zboží, jeho aktuálně platných cenách, technických údajích a dodacích podmínkách lze získat kontaktováním Prodávajícího.

3.3 Objednávka Kupujícího se považuje za nabídku na uzavření smlouvy, kterou může Prodávající přijmout kdykoli, pokud v ní není výslovně uvedena lhůta, která se k nabídce váže.

3.4 Objednávku může Kupující učinit prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webové stránce applias.com.

3.5 Objednávka by měla obsahovat všechny náležitosti potřebné pro její řádné vyřízení, zejména jméno Kupujícího, právní formu provozované obchodní činnosti, adresu sídla, daňové identifikační číslo (DIČ v případě intrakomunitárních dodávek), bližší specifikaci objednávaného Zboží, místo dodání Zboží a e-mailovou adresu, na kterou mají být zasílány faktury, pokud se liší od e-mailové adresy, ze které byla odeslána objednávka.

3.6 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující obdrží potvrzení objednávky od Prodávajícího nebo okamžikem expedice objednaného Zboží. Samotné zadání objednávky Kupujícím nezavazuje Prodávajícího a chybějící potvrzení objednávky neznamená přijetí objednávky ke zpracování Prodávajícím.

1. 4. CENA A PLATBY

4.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží v souladu s potvrzením objednávky, nabídkou předloženou Kupujícímu nebo uzavřenou Smlouvou.

4.2 Ceny uvedené v potvrzení objednávky, objednávce nebo ve Smlouvě jsou čisté ceny v polských zlotých (PLN) nebo v eurech (EUR) a nezahrnují daně, náklady na dopravu, balné a případně pojištění.

4.3 Platba za Zboží bude provedena jako platba předem před přijetím objednávky ke zpracování nebo před odesláním Zboží.

4.4 Kupující může zvolit následující způsoby platby za objednané zboží:

a) bankovním převodem,

b) platební kartou nebo bankovním převodem přes GoPay - externí rychlý platební systém.

4.5 Prodávající vystaví proforma fakturu, zálohovou fakturu nebo fakturu dokládající uskutečněnou dodávku Zboží a zašle ji Kupujícímu e-mailem ve formě elektronického obrázku dokumentu uloženého ve formátu PDF na e-mailovou adresu, ze které byla objednávka odeslána, pokud nebyla v objednávce uvedena jiná adresa.

4.6 Je-li Kupující v prodlení s platbou sjednané zálohy nebo zálohy, může Prodávající odstoupit od smlouvy bez stanovení dodatečné lhůty pro platbu Kupujícího. Prodávající může toto oprávnění využít do 30 dnů ode dne, kdy uplyne platební lhůta.

1.5. DODÁNÍ

5.1 Dodání Zboží se uskuteční jeho doručením na adresu uvedenou Kupujícím.

5.2 Náklady na dopravu, pojištění, poplatky a případné další náklady spojené s dodáním Zboží nese Kupující, pokud se Strany výslovně nedohodnou jinak. Pokud se Strany nedohodnou jinak, platí náklady na dopravu uvedené na webu applias.com, tag „Jak odesíláme“.

5.3 Čas dodání zboží je s Kupujícím domlouván vždy po vyjasnění všech obchodních a technických záležitostí. Lhůta pro dodání však nemůže začít běžet dříve než v den potvrzení objednávky a nejdříve před provedením platby předem nebo zálohy Kupujícím, pokud se Strany výslovně nedohodnou jinak.

5.4 Doba dodání Zboží se považuje za splněnou, pokud je Zboží odesláno nejpozději v den uplynutí lhůty.

5.5 Prodávající je zproštěn povinnosti dodat zboží ve sjednaném termínu a může prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující nesplní své závazky vůči Prodávajícímu nebo dojde-li k události nezávislé na vůli Prodávajícího bránící včasnému plnění Smlouvy. Mezi takové události patří jak zpoždění dodávky nebo odmítnutí dodání Zboží z důvodů přičitatelných dodavateli (výrobci Zboží), tak události vyšší moci mimořádné povahy, které nebylo možné předvídat nebo kterým nebylo možné zabránit, jako jsou povodně, hurikány, zemětřesení, válečné činy, stav nouze nebo přírodní katastrofy. Prodávající upozorní Kupujícího na možné riziko prodlení s dodáním Zboží co nejdříve. Nedodání zboží ve sjednané lhůtě z výše uvedených důvodů nezakládá Kupujícímu právo uplatňovat vůči Prodávajícímu nároky na náhradu škody vzniklé neplněním nebo předčasným plněním smlouvy.

5.6 Zruší-li Kupující částečně nebo zcela objednávku Zboží přede dnem expedice Zboží, nebo odmítne objednané Zboží převzít nebo se zásilka obsahující Zboží z jiných důvodů vrátí zpět odesílateli, Kupující uhradí Prodávajícímu veškeré náklady, které mu vznikly (včetně nákladů vzniklých Prodávajícímu v souvislosti s odesláním zboží na adresu uvedenou Kupujícím a nákladů na zaslání zboží zpět) a uhradí Prodávajícímu manipulační poplatek ve výši 10% z čisté hodnoty objednaného Zboží.

5.7 Kupující je povinen zkontrolovat kvalitu Zboží při jeho dodání. Kupující oznámí Prodávajícímu do tří (3) pracovních dnů ode dne dodání zboží ztrátu, poškození nebo nesprávné množství zboží.

5.8 Veškeré výhody a břemena spojená se Zbožím, zejména nebezpečí náhodné ztráty, zničení nebo poškození přecházejí na Kupujícího předáním Zboží.

5.9 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, změny a poškození Zboží vzniklé během přepravy. Taková škoda neopravňuje Kupujícího žádat Prodávajícího o dodání náhradní dodávky (obsahující Zboží v plné hodnotě), ani neopravňuje Kupujícího požadovat náhradu, aniž je dotčeno právo Kupujícího požadovat náhradu škody od jakýchkoli jiných subjektů odpovědných za vzniklou škodu.

1.6. ZÁRUKA A ZÁKONNÁ ZÁRUKA

6.1 Záruční doba je dvacet čtyři (24) měsíců a počítá se ode dne prodeje. Podkladem pro uplatnění záruky je faktura.

6.2 S ohledem na poskytnutou záruku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího za vady zboží v rámci zákonné záruky.

6.3 Prodávající se v rámci záruky zavazuje vůči Kupujícímu odstranit fyzické vady a dodat zboží bez vad.

6.4 Kupující za účelem uplatnění záručních práv oznámí Prodávajícímu vady zboží do tří (3) dnů od zjištění vad.

6.5 Záruční reklamace by měla obsahovat minimálně jméno nebo jméno a příjmení Kupujícího, jeho adresu, jméno, příjmení a kontaktní telefon na osobu uplatňující reklamaci, identifikační údaje reklamovaného zboží, číslo a datum nákupu reklamovaného Zboží, popis závady a podmínky, za kterých byla závada na Zboží zjištěna.

6.6 Kupující poskytne Prodávajícímu veškerou součinnost k řádnému posouzení vady a dohodnutí způsobu jejího odstranění.

6.7 Pokud se ukáže, že odstranění vad není možné, vrátí Prodávající cenu zaplacenou za vadné Zboží. V takovém případě nemá Prodávající právo požadovat náhradu nákladů na opravu nebo výměnu, pokud taková oprava nebo výměna nebyla dříve Prodávajícím akceptována. Práva ze záruky zejména nezahrnují práva Kupujícího na náhradu ušlého zisku v souvislosti s vadou dodaného zboží.

6.8 Prodávající odpovídá za vady, které vznikly v důsledku řádného užívání Zboží. Zboží se považuje za řádně používané, pokud je používáno v souladu se všeobecnými podmínkami provozu technických zařízení a podmínkami obsaženými v návodech k obsluze, technické dokumentaci zboží, katalogových listech nebo jiných dokumentech dodaných se zbožím.

6.9 Prodávající nenese odpovědnost za poškození nebo zničení Zboží v důsledku jeho nesprávné instalace nebo nesprávné obsluhy a řádným provozem se rozumí použití v souladu s určeným účelem.

6.10 Záruka se nevztahuje na Zboží, které bylo opraveno nebo upraveno mimo servisní místa určená Prodávajícím nebo výrobcem Zboží, pokud nebyly provedeny s předchozím souhlasem Prodávajícího.

6.11 Záruka se nevztahuje na škody způsobené přirozeným opotřebením dílů opotřebením po kratší dobu, než je stanovená záruční doba.

1.7. POSTUP VYBAVENÍ REKLAMACE

7.1 Kupující nahlašující reklamaci doručí vadné Zboží Prodávajícímu na vlastní náklady v obalu, který zajistí, že Zboží bude při přepravě chráněno před mechanickým poškozením. Na žádost Kupujícího může být zboží v řádně odůvodněných případech opraveno na místě jeho instalace. V takovém případě nebudou Kupujícímu účtovány žádné hodinové poplatky, které stráví servisní pracovníci mimo sídlo Prodávajícího ani náklady na opravu nebo výměnu vadných dílů. Kupující je však povinen uhradit náklady na cestu a ubytování.

7.2 Kupující si s Prodávajícím dohodne lhůtu pro vyřízení reklamace a provedení opravy. Prodlení pro dokončení reklamačního řízení je čtrnáct (14) dnů od obdržení vadného Zboží. Tato lhůta může být prodloužena zejména v případě, že je třeba dovézt některé díly, pokud oprava vyžaduje odeslání vadného Zboží výrobci.

7.3 V případě zjištění neoprávněnosti záruční reklamace je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady spojené s expertizou a ověřením a případné další náklady spojené s nutností zpracování oznámení o reklamaci.

7.4 Kupující má právo na výměnu Zboží za Zboží bez vad, pokud bylo Zboží v záruční době třikrát opravováno a Zboží má stále vady, které znemožňují jeho užívání.

7.5 Prodávající může nechat reklamované zboží vyměnit za zboží prosté vad, které je shodné nebo funkčně vyhovující, avšak ne horší kvality, pokud není možné pořídit totožné zboží – v situaci, kdy náklady na opravu vadného zboží jsou vyšší než pořizovací cena.

7.6 U dílů vyměněných nebo opravených v rámci záruky začíná záruční doba znovu. U zbývajících součástí Zboží se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou Zboží zůstalo na místě zajišťujícím údržbu.

7.7 Díly získané během záruční opravy se stávají majetkem Prodávajícího.

7.8 Po dokončení záruční opravy bude Zboží dodáno Kupujícímu na náklady Prodávajícího.

1.8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 Od kupní smlouvy nelze odstoupit. Pokud jste Spotřebitel, nákupem v tomto obchodě jste porušili obchodní podmínky a nebudeme respektovat Vaše nároky podle zákonů na ochranu spotřebitele. Jste-li Podnikatel nebo Fyzická osoba, nejste chráněni žádným polským ani evropským právem a žádný takový nárok nevzniká. Obchod se zaměřuje na nízké prodejní ceny a do svých marží nezapočítává náklady na správu refundací.

1.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající je správcem osobních údajů Kupujícího předávaných do Obchodu při zadávání objednávky a v souvislosti s plněním smlouvy.

9.2 Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány na základě Smlouvy a za účelem jejího plnění za podmínek stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

9.3 Podrobné informace o zpracování údajů Prodávajícím jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů umístěných na webové stránce applias.com.

1.10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Neplatnost nebo vyloučení, včetně smluvního, některého z ustanovení VOP nemá za následek neplatnost nebo vyloučení zbývajících ustanovení VOP. Neplatné ustanovení VOP bude nahrazeno ustanovením co nejpodobnějším vzájemné vůli smluvních Stran a ekonomickému účelu vadného ustanovení.

10.2 V případě Smlouvy uzavřené Prodávajícím s Fyzickou osobou se ustanovení bodů 3.2, 5.5, 5.6, 5.7, 6 a 10.5 nepoužijí. Místo těchto ustanovení nabývají účinnosti obecně platná ustanovení zákona.

10.3 Právní vztah vyplývající z této smlouvy se řídí a bude vykládán v souladu s polským právem.

10.4 Ustanovení polského práva, zejména občanského zákoníku, se použijí ve všech záležitostech neupravených v této smlouvě.

10.5 Jakékoli spory mezi Kupujícím a Prodávajícím, vyplývající ze Smluv nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny soudem s příslušností podle sídla Prodávajícího. Prodávající má však právo žalovat Kupujícího u soudu příslušného podle sídla Kupujícího.

10.6 Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoli změnit. V takovém případě se upravené VOP vztahují na všechny Smlouvy uzavřené po datu, kdy byly změněny.